Uvjeti i pravila korištenja

  Temeljne odredbe

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.njuskalo.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni njuskalo.hr, dalje u tekstu internetski portal Njuškalo.
 2. Internetski portal Njuškalo u vlasništvu je društva Njuškalo d.o.o., dalje u tekstu Njuškalo.
 3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Njuškalo, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Njuškala.
 4. Opće odredbe

 5. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Njuškalo. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Njuškala upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 6. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Njuškalo, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Njuškalu putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Njuškalu te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Njuškalo svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.
 7. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Njuškalu dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Njuškalo se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 8. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Njuškalo će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika najkasnije u roku od 48 sati nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Njuškalo.
 9. Njuškalo može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Njuškalo ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 10. Njuškalo može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Njuškalo ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 11. Njuškalo vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Njuškalo usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Njuškalo usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 12. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Lozinku i jedinstvene verifikacijske kodove ne smije dijeliti ni s kim. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Njuškalo ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke ili jedinstvenog koda, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 13. Njuškalo je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Njuškalo. Ako korisnički račun nije bio aktivan tri godine, Njuškalo će kontaktirati korisnika na neki od korisničkih podataka koje je korisnik ostavio prilikom registracije, a kako bi potvrdio želi li račun i dalje koristiti. Ukoliko korisnik to ne potvrdi ili ne odgovori odnosno ako korisnika nije moguće kontaktirati na neki od podataka koje je isti ostavio, a sve u roku koji će odrediti Njuškalo, Njuškalo je ovlašten bez odgode zatvoriti račun i pokrenuti brisanje podataka.
 14. Njuškalo je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilne fotografije korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, logotip (osim ako se radi o uslugi Njuškalo trgovine), fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.
 15. Njuškalo zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Njuškalo podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 16. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Njuškalo ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Njuškalo od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Njuškalu svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika..
 17. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 18. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Njuškala i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Njuškalo nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa
 19. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Njuškalo upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Njuškala. Za jednostavniju pretragu oglasa Njuškalo pohranjuje informacije o nedavnim pretragama i prikazuje ih korisniku prilikom nove posjete web stranici, a korisnik može samostalno obrisati pohranjene pretrage.
 20. Njuškalo kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Njuškala. Njuškalo ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 21. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Njuškala, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Njuškala.
 22. Njuškalo ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 23. Njuškalo ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Njuškalo i aplikacija Njuškalo za mobilne telefone.
 24. Internetski portal Njuškalo sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Njuškalo ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Njuškalo će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
 25. Predaja oglasa na Njuškalu

 26. Njuškalo je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Njuškalu objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
 27. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 28. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Njuškalo imaju otvorenu Njuškalo trgovinu ili Njuškalo uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
 29. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.
 30. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "stol i četiri stolice", ali nije dopušteno zajedno prodavati "skije i motocikl".)
 31. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 32. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
 33. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 34. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike. Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.
 35. Poslovni subjekti: Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Njuškalo prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz Njuškalo trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Njuškalo uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Njuškalo trgovine.
 36. Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Njuškalo: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Njuškalo imaju otvorenu Njuškalo trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Njuškalo. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Njuškalom nisu dopuštene. Njuškalo zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
 37. Njuškalo zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
 38. Njuškalo ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja
  • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Njuškalo
  • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
  • kad je oglas u suprotnosti s pravilima oglašavanja koja se nalaze u aneksu Uvjeta i pravila korištenja
  • Njuškalo zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 39. Objavom oglasa na internetskom portalu Njuškalo korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
 40. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Njuškalo da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Njuškalo u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Njuškalo.
 41. Njuškalo ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 42. Elektronička komunikacija između Njuškalovih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
  • informiranja o detaljima oglasa
  • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
  • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.
  Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Njuškalu dužni:
  • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
  • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.
  Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Njuškalu nije dopušteno
  • promovirati druge servise, proizvode i usluge
  • slati poveznice na druge internetske lokacije
  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
  • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
  • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
  • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.
  Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Njuškalovih proizvoda, Njuškalo zadržava pravo bez obavijesti:
  • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
  • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
  • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
  • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
  • poruke starije od 2 godine se trajno brišu
 43. Usluge plaćanja

 44. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Njuškalo Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Njuškalo korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Njuškalo te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
 45. U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat isključivo sredstava koja su realizirana putem bankovne doznake, bankovnim karticama i KEKS Paya. Povrat sredstava realiziranih drugim načinima uplate poput SMS poruka, Paysafe bonova ili povrat dodijeljenog Njuškalo bonusa nije moguć, ali se sredstva uplaćena SMS porukama uzimaju u obzir kod obračuna salda za povrat, a na način opisan u ovom članku. Sredstva uplaćena na Saldo putem SMS-a i prepaid bonovima (Paysafecard) moguće je iskoristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Njuškalo te ih nije moguće ni na koji način transferirati drugom korisniku ili ostvariti povrat sredstava. U slučaju ostvarivanja prava na povrat razmjernog ili punog iznosa salda na računu korisnika, a koji je nastao primjenom više metoda uplata (npr. bankovnom doznakom i SMS porukom/ama), kod obračuna iznosa za povrat utvrđuje se prioritet izračuna utrošenog dijela uplaćenih sredstava tako da se kao primaran način uplate uzima bankovna doznaka, kartična uplata, KEKS Pay, prepaid bon (Paysafecard), uplata putem SMS poruka i na koncu Njuškalo bonus. Povratom uplaćenih sredstava s računa korisnika koji sadrži i dodijeljeni Njuškalo bonus, on se u potpunosti poništava.
 46. Ukoliko korisnik ima neiskorišteni iznos na Saldu duže od dvije godine, neiskorištena sredstva će protekom roka od 2 godine biti obrisana. Sve obavijesti o postupku brisanja neiskorištenog iznosa Salda, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Njuškalo.
 47. Povrat sredstava realiziran bankovnim karticama moguće je ostvariti unutar 1 godine od kad je uplata napravljena, te se povrat radi isključivo na račun kartice preko kojeg je uplata napravljena.
 48. Povrat sredstava realiziran kroz KEKS Pay moguće je ostvariti unutar 1 godine od kada je uplata napravljena te se povrat radi isključivo na račun s kojeg je izvršena.
 49. Povrat uplaćenih sredstava nakon zatvaranja obrta ili poslovnog subjekta nije moguć. Korisnik prije zatvaranja svih računa mora zatražiti povrat sredstava ukoliko na to ostvaruje pravo.
 50. Uplate bez poziva na broj te ostalih podataka koji služe za povezivanje uplate sa korisnikom Njuškalo vraća na IBAN s kojeg je uplata stigla mjesec dana nakon što je uplata napravljena putem bankovnih kartica.
 51. Za uplate bez poziva na broj te ostalih podataka koji služe za povezivanje uplate sa korisnikom izvršene uplatnicom u banci ili pošti, Njuškalo neće biti u mogućnosti izvršiti povrat. Korisnik ima pravo unutar 1 mjeseca od uplate identificirati svoju uplatu koja će nakon toga biti dodijeljena na korisnikov Saldo.
 52. Popusti i akcije

 53. Na internetskom portalu Njuškalo nalazi se i usluga Popusti Njuškalo koja svojim korisnicima omogućuju besplatno traženje i uspoređivanje ponuda, prospekata i vaučera lokalnih trgovaca.
 54. Na popusti.njuskalo.hr oglašavanje i predstavljanje akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Njuškalo ne znači da Njuškalo preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga
 55. Ponude, prospekti i vaučeri koji su prikazani na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. Njuškalo nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i Njuškalo stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.
 56. Njuškalo ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Njuškalo. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Njuškalo mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.
 57. Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.
 58. Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Njuškalo besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.
 59. Završne odredbe

 60. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 27. rujna 2023. godine.
 61. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
  • na adresu sjedišta društva: Miroslava Miholića 2, Zagreb
  • putem e-pošte na adresu: reklamacije@njuskalo.hr
  • te slanjem telefaksa na broj: 01.6500.971.
  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Njuškalo:

Njuškalo d.o.o.
Adresa: Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: info@njuskalo.hr
Telefon: 01.6500.953

Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 2243610, OIB: 94718723416
Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.