Uvjeti i pravila korištenja

  Temeljne odredbe

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.njuskalo.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni njuskalo.hr, dalje u tekstu internetski portal Njuškalo.
 2. Internetski portal Njuškalo u vlasništvu je društva Njuškalo d.o.o., dalje u tekstu Njuškalo.
 3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Njuškalo, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Njuškala.
 4. Opće odredbe

 5. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Njuškalo. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna Uvjeta i pravila korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Njuškala upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 6. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Njuškalo, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Njuškalu putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Njuškalu te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Njuškalo svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.
 7. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Njuškalu dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Njuškalo se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 8. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Njuškalo će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika najkasnije u roku od 48 sati nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Njuškalo.
 9. Njuškalo može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Njuškalo ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 10. Njuškalo može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Njuškalo ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 11. Njuškalo vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Njuškalo usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Njuškalo usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 12. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Lozinku i jedinstvene verifikacijske kodove ne smije dijeliti ni s kim. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Njuškalo ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke ili jedinstvenog koda, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 13. Njuškalo je ovlašten u svakom trenutku suspendirati korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Njuškalo. Ako korisnički račun nije bio aktivan tri godine, Njuškalo će kontaktirati korisnika na neki od korisničkih podataka koje je korisnik ostavio prilikom registracije, a kako bi potvrdio želi li račun i dalje koristiti. Ukoliko korisnik to ne potvrdi ili ne odgovori odnosno ako korisnika nije moguće kontaktirati na neki od podataka koje je isti ostavio, a sve u roku koji će odrediti Njuškalo, Njuškalo je ovlašten bez odgode zatvoriti račun i pokrenuti brisanje podataka.
 14. Njuškalo je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilne fotografije korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, logotip (osim ako se radi o uslugi Njuškalo trgovine), fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.
 15. Njuškalo zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Njuškalo podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 16. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Njuškalo ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Njuškalo od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Njuškalu svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika..
 17. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 18. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Njuškala i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Njuškalo nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa
 19. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Njuškalo upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Njuškala. Za jednostavniju pretragu oglasa Njuškalo pohranjuje informacije o nedavnim pretragama i prikazuje ih korisniku prilikom nove posjete web stranici, a korisnik može samostalno obrisati pohranjene pretrage.
 20. Njuškalo kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Njuškala. Njuškalo ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 21. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Njuškala, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Njuškala.
 22. Njuškalo ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 23. Njuškalo ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Njuškalo i aplikacija Njuškalo za mobilne telefone.
 24. Internetski portal Njuškalo sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Njuškalo ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Njuškalo će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
 25. Predaja oglasa na Njuškalu

 26. Njuškalo je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Njuškalu objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
 27. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 28. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Njuškalo imaju otvorenu Njuškalo trgovinu ili Njuškalo uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
 29. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.
 30. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "stol i četiri stolice", ali nije dopušteno zajedno prodavati "skije i motocikl".)
 31. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 32. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
 33. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 34. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike. Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.
 35. Kada novoregistrirani korisnik, unutar određenog perioda nakon registracije, preda određeni broj oglasa s uključenom dodatnom uslugom ili zaprimi određeni broj prijava na oglasu predanom u određenom periodu, oglasi neće biti vidljivi na stranici dok ne budu pregledani od strane korisničke podrške.
 36. Poslovni subjekti: Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Njuškalo prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz Njuškalo trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Njuškalo uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Njuškalo trgovine.
 37. Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Njuškalo: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Njuškalo imaju otvorenu Njuškalo trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Njuškalo. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Njuškalom nisu dopuštene. Njuškalo zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
 38. Njuškalo zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
 39. Njuškalo ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, sukladno mjerama ograničenja navedenim u točki 64. ovih Uvijeta i pravila korištenja i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja
  • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Njuškalo
  • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
  • kad je oglas u suprotnosti s pravilima oglašavanja koja se nalaze u aneksu Uvjeta i pravila korištenja
  • Njuškalo zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 40. Objavom oglasa na internetskom portalu Njuškalo korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
 41. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Njuškalo da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Njuškalo u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Njuškalo.
 42. Njuškalo ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 43. Elektronička komunikacija između Njuškalovih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
  • informiranja o detaljima oglasa
  • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
  • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.
  Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Njuškalu dužni:
  • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
  • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.
  Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Njuškalu nije dopušteno
  • promovirati druge servise, proizvode i usluge
  • slati poveznice na druge internetske lokacije
  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
  • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
  • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
  • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.
  Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Njuškalovih proizvoda, Njuškalo zadržava pravo bez obavijesti:
  • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
  • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
  • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
  • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
  • poruke starije od 2 godine se trajno brišu
 44. Usluge plaćanja

 45. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Njuškalo Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Njuškalo korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Njuškalo te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
 46. U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat isključivo sredstava koja su realizirana putem bankovne doznake, bankovnim karticama i KEKS Paya. Povrat sredstava realiziranih drugim načinima uplate poput SMS poruka, Paysafe bonova ili povrat dodijeljenog Njuškalo bonusa nije moguć, ali se sredstva uplaćena SMS porukama uzimaju u obzir kod obračuna salda za povrat, a na način opisan u ovom članku. Sredstva uplaćena na Saldo putem SMS-a i prepaid bonovima (Paysafecard) moguće je iskoristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Njuškalo te ih nije moguće ni na koji način transferirati drugom korisniku ili ostvariti povrat sredstava. U slučaju ostvarivanja prava na povrat razmjernog ili punog iznosa salda na računu korisnika, a koji je nastao primjenom više metoda uplata (npr. bankovnom doznakom i SMS porukom/ama), kod obračuna iznosa za povrat utvrđuje se prioritet izračuna utrošenog dijela uplaćenih sredstava tako da se kao primaran način uplate uzima bankovna doznaka, kartična uplata, KEKS Pay, prepaid bon (Paysafecard), uplata putem SMS poruka i na koncu Njuškalo bonus. Povratom uplaćenih sredstava s računa korisnika koji sadrži i dodijeljeni Njuškalo bonus, on se u potpunosti poništava.
 47. Ukoliko korisnik ima neiskorišteni iznos na Saldu duže od dvije godine, neiskorištena sredstva će protekom roka od 2 godine biti obrisana. Sve obavijesti o postupku brisanja neiskorištenog iznosa Salda, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Njuškalo.
 48. Povrat sredstava realiziran bankovnim karticama moguće je ostvariti unutar 1 godine od kad je uplata napravljena, te se povrat radi isključivo na račun kartice preko kojeg je uplata napravljena.
 49. Povrat sredstava realiziran kroz KEKS Pay moguće je ostvariti unutar 1 godine od kada je uplata napravljena te se povrat radi isključivo na račun s kojeg je izvršena.
 50. Povrat uplaćenih sredstava nakon zatvaranja obrta ili poslovnog subjekta nije moguć. Korisnik prije zatvaranja svih računa mora zatražiti povrat sredstava ukoliko na to ostvaruje pravo.
 51. Uplate bez poziva na broj te ostalih podataka koji služe za povezivanje uplate sa korisnikom Njuškalo vraća na IBAN s kojeg je uplata stigla mjesec dana nakon što je uplata napravljena putem bankovnih kartica.
 52. Za uplate bez poziva na broj te ostalih podataka koji služe za povezivanje uplate sa korisnikom izvršene uplatnicom u banci ili pošti, Njuškalo neće biti u mogućnosti izvršiti povrat. Korisnik ima pravo unutar 1 mjeseca od uplate identificirati svoju uplatu koja će nakon toga biti dodijeljena na korisnikov Saldo.
 53. Popusti i akcije

 54. Na internetskom portalu Njuškalo nalazi se i usluga Popusti Njuškalo koja svojim korisnicima omogućuju besplatno traženje i uspoređivanje ponuda, prospekata i vaučera lokalnih trgovaca.
 55. Na popusti.njuskalo.hr oglašavanje i predstavljanje akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Njuškalo ne znači da Njuškalo preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga
 56. Ponude, prospekti i vaučeri koji su prikazani na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. Njuškalo nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i Njuškalo stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.
 57. Njuškalo ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Njuškalo. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Njuškalo mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.
 58. Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.
 59. Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Njuškalo besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.
 60. Sadržaj objavljen od strane korisnika

 61. Kako bi osigurali da je objavljeni sadržaj na internetskom portalu u skladu sa zakonskim propisima, moralnim načelima te da ne vrijeđa prava drugih osoba, svaki korisnik usluga ovog internetskog portala prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga. Ukoliko dođe do promjena odredbi Uvjeta i pravila korištenja koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika internetskog portala, obavijestit ćemo Vas o tome.
 62. Opće odredbe

 63. Prilikom objave sadržaja, budite obzirni i vodite računa o tome kakav sadržaj objavljujete. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na ovom internetskom portalu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.
 64. Ograničenja objave sadržaja

 65. Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika biti će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom internetskom portalu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na ovom internetskom portalu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije:
  • Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.
  • Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci, ali i svi drugi osobni podaci.
  • Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.
  • Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.
  • Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.
  • Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje ili zlostavljanje osoba ili koji šteti ili uznemirava druge osobe. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.
  • Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.
  • Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.
  • Pornografija ili seksualizirani sadržaj: Zabranjen je seksualni sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.
  • Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.
  • Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.
  • Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.
  • Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktvinih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.
  • Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.
  • Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.
 66. Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima

 67. Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na ovom internetskom portalu. Njuškalo pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.
 68. Moderiranje sadržaja korisnika

 69. Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s ovim Uvjetima i pravilima korištenja, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Uvjetima i pravilima korištenja ili zakonskim propisima.
 70. Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

 71. Omogućili smo korisnicima našeg internetskog portala da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Uvjetima i pravilima korištenja. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obaviješćivanje koji je dostupan svakom korisniku. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). Protiv odluka koje donesemo možete podnijeti pritužbu putem e-maila podrska@njuskalo.hr.
 72. Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svjesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Uvjetima i pravilima korištenja, moderirati ćemo ga sukladno ovim Uvjetima i pravilima korištenja.
 73. Implementirali smo popis zabranjenih riječi koji obuhvaća određene riječi koje je zabranjeno objavljivati. Ukoliko korisnik pokušava objaviti sadržaj koji sadrži riječ sa popisa zabranjenih riječi, korisnik će biti obaviješten da se radi o nedozvoljenoj riječi. Takav sadržaj će pregledati moderatori prije nego dopustimo da bude objavljen. Ukoliko sadržaj nije dopušten, objava takvog sadržaja neće biti dopuštena.
 74. Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

 75. Donosimo sljedeće odluke s jasnim i konkretnim obrazloženjem u slučajevima kada informacije dobivene od korisnika predstavljaju nezakonit sadržaj ili su nespojive s ovim Uvjetima korištenja
  • odluka o tome treba li ukloniti informacije, onemogućiti pristup informacijama ili ograničiti vidljivost informacija;
  • odluka o tome treba li suspendirati ili ukinuti pružanje usluge korisniku u cijelosti ili djelomično;
  • odluka o tome treba li suspendirati ili zatvoriti račun korisnika;
  • odluka o tome treba li suspendirati, ukinuti ili na drugi način ograničiti mogućnost monetizacije informacija koje pruža korisnik.

  - Premoderacija

  Korisnik koji u sadržaju koji objavljuje koristi riječi koje su na popisu zabranjenih riječi biti će stavljen u status premoderacije te sadržaj neće biti objavljen dok moderator ne provjeri navedeni sadržaj i utvrdi može li sadržaj biti objavljen, ako se ne radi o sadržaju koji je nezakonit ili protivan ovim Uvjetima i pravilima korištenja.

  Korisnik kod kojeg naš sustav prepozna da je IP adresa s koje pristupa našem internetskom portalu sumnjiva biti će automatski stavljen u status premoderacije.

  Korisnik koji koristeći uslugu „Njuškalo poruke“ pošalje veći broj poruka u kratkom vremenskom periodu, biti će automatski stavljen u status premoderacije dok moderator ne provjeri sadrže li navedene poruke kakav sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Uvjetima i pravilima korištenja.

  Korisnik će biti u statusu premoderacije dok sam ne zatraži povratak u „normalni“ status. Nakon zahtjeva korisnika, moderator će provjeriti da li je korisnik prestao s kršenjem Uvjeta i pravila korištenja te ako jest, vratiti ga u „normalni“ status. Korisniku koji objavljuje sadržaj protivan točki 37. ovih Uvjeta i pravila korištenja će taj sadržaj biti premoderiran, odnosno izmjenjen ili uređen na način da više nije protivan točki 37., osim ukoliko je sadržaj takav da nije moguće izvršiti premoderaciju te će takav sadržaj morati biti uklonjen.

 76. Mjere protiv zlouporabe i zaštita od zlouporabe

 77. Suspendirati ćemo pružanje usluga svim korisnicima koji često objavljuju nezakonit sadržaj. Jednako tako, suspendirati ćemo obradu obavijesti i pritužbi koje, putem mehanizma obaviješćivanja te putem elektroničke pošte, podnose osobe koje često podnose neutemeljne obavijesti ili pritužbe.
 78. Prije primjene navedene suspenzije, poslati ćemo upozorenje svim korisnicima kod kojih primjetimo da često objavljuju nezakonit sadržaj, odnosno svim osobama kod kojih primjetimo da često podnose neutemeljene obavijesti ili pritužbe, u kojem ćemo navesti razlog slanja upozorenja te moguće posljedice ukoliko se nastavi s takvim postupanjem.
 79. Ukoliko nakon zaprimljenog upozorenja korisnik nastavi s objavljivanjem nezakonitog sadržaja, odnosno osoba nastavi s podnošenjem neutemeljnih obavijesti ili pritužbi, pristupit ćemo suspendiranju pružanja usluga, odnosno suspendiranju obrade obavijesti i pritužbi.
 80. Uzimajući u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja odlučujemo na pravodoban, savjestan i objektivan način o dužini trajanja suspenzije u skladu s mjerodavnim propisima.
 81. Obrazloženje primjenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima

 82. Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primjenili neku od mjera ograničenja iz točke 64. u odnosu na sadržaj koji ste objavili na našem internetskom portalu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.
 83. Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obaviješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.

  Podnošenje pritužbi putem elektroničke pošte

  • Mogućnost pritužbe i rok za podnošenje
   Protiv naše odluke može se podnijeti pritužba od strane korisnika prema kojemu smo primjenili neku od mjera ograničenja iz točke 64. ili od strane podnositelja obavijesti. Pritužbu možete podnijeti slanjem e-maila na adresu podrska@njuskalo.hr u roku od 6 mjeseci od zaprimanja odluke o obavijesti ili odluke o primjenjenoj mjeri ograničenja.
  • Postupanje po pritužbi
   Sve zaprimljene pritužbe ćemo obraditi bez odgode, odgovorno i objektivno. Pritužbe će pregledavati naši kvalificirani zaposlenici. Obavijestiti ćemo vas o našoj odluci te objasniti razlog donošenja odluke i mogućnosti daljnjeg postupanja ukoliko se ne slažete s našom odlukom.
 84. Izvansudsko rješavanje sporova

 85. Svi korisnici i podnositelji obavijesti koji su zaprimili odluke slijedom podnesenih pritužbi putem elektroničke pošte imaju pravo odabrati bilo koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova certificirano sukladno stavku 3. članka 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) kako bi se riješio spor o tim odlukama.
 86. Strategija borbe protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

 87. Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na ovom internetskom portalu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Uvjeta i pravila korištenja. Pravila postupanja navedena u ovim Uvjetima i pravilima korištenja (osobito u ovoj glavi) služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na našem internetskom portalu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.
 88. Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naši moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s internetskog portala kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.
 89. Završne odredbe

 90. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 16. veljače 2024. godine.
 91. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
  • na adresu sjedišta društva: Miroslava Miholića 2, Zagreb
  • putem e-pošte na adresu: reklamacije@njuskalo.hr
  • te slanjem telefaksa na broj: 01.6500.971.
  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Njuškalo:

Njuškalo d.o.o.
Adresa: Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: info@njuskalo.hr
Telefon: 01.6500.953

Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 2243610, OIB: 94718723416
Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.