PayProtect nagrađuje

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) Njuškalo d.o.o. iz Zagreba, Miroslava Miholića 2 donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre “PayProtect nagrađuje“


ČLANAK 1.

Nagradnu igru „PayProtect nagrađuje''(u daljnjem tekstu: ˝nagradna igra˝) priređuje i provodi Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, OIB: 94718723416 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).


ČLANAK 2.

Svrha je nagradne igre povećanje broja uspješnih transakcija obavljenih putem usluge za sigurno trgovanje na Njuškalu – PayProtect. Nagradna igra počinje 13. studenog 2023. u 00.00.00 i traje do 12. prosinca 2023. u 23.59.59. (u daljnjem tekstu: razdoblje trajanja nagradne igre).

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.njuskalo.hr.


ČLANAK 3.

Nagradna se igra priređuje i provodi na Njuškalo web platformi (www.njuskalo.hr), a sudjelovati mogu sve fizičke osobe starije od 18 (osamnaest) godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.


ČLANAK 4.

Uspješno završena transakcija putem usluge za sigurno trgovanje na Njuškalu – PayProtect.


ČLANAK 5.

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina, koje su registrirani korisnik Njuškala i koje u razdoblju trajanja nagradne igre uspješno započnu i završe barem jednu transakciju kupovine koristeći uslugu za sigurno trgovanje na Njuškalu - PayProtect. Jedan sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo sa jednim korisničkim računom. Uspješno završena transakcija znači da je kupljeni predmet uspješno isporučen kupcu te je prodavaču uplaćen novac za predmet transakcije od strane Njuškala u roku trajanja nagradne igre.

Kupci se mogu prijaviti za sudjelovanje isključivo potvrdom da žele sudjelovati u nagradnoj igri, putem Njuškalo sučelja koristeći PayProtect uslugu nakon što su poslali inicijalnu ponudu.

Moguće je dati suglasnost za sudjelovanje u nagradnoj igri za jednu ili više završenih PayProtect transakcija u razdoblju trajanja nagradne igre.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 20. prosinca 2023. godine.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, M. Miholića 2. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva Njuškalo Technology d.o.o., Miroslava Miholića 2, Zagreb,OIB: 54608519877 (dalje u tekstu: Njuškalo Technology d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira s pomoću računalnog sustava. Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije

U izvlačenju sudjeluju sve uspješne PayProtect transakcije završene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 13. studenog 2023. u 00.00.00 do 12. prosinca 2023. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. PayProtect transakcije koje su završene izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Jedan sudionik može dobiti samo jednu nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 3274,30 Eura (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

  • 1x Xiaomi Electric Scooter 4 Pro u vrijednosti od 649 €
  • 1x BERGAMONT E-REVOX 4 u vrijednosti od 2.325,30 €
  • 1x voucher za Earthbound™Eco sneakers u vrijednosti od 300 eura

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.


ČLANAK 6.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) i Njuškalo Technology d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).


ČLANAK 7.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad korisničkim računima koji sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda korisničkog računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.


ČLANAK 8.

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.


ČLANAK 9.

Osobni podaci obrađuju se u skladu s Pravilima o obradi podataka Nagradne igre, a koja su istaknuta na kraju Uvjeta nagradne igre.


ČLANAK 10.

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.


ČLANAK 11.

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://www.njuskalo.hr/. Informacije o pravilima nagradne igre moguće je dobiti na broj telefona korisničke podrške 01 6500 953.


ČLANAK 12.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.


ČLANAK 13.

Priređivač će obavijestiti dobitnike nagrada o osvojenoj nagradi pisanim putem na e-mail adresu korisničkog računa s kojim je sudjelovao u nagradnoj igri i telefonskim putem na broj telefona kojeg su naveli prilikom prikupa podataka za dostavu u sklopu PayProtect usluge, radi potvrde podataka za dostavu i dogovora oko dostave nagrade dobitniku na njegovu adresu, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

U slučaju da Priređivač ne može dobitnika kod poziva identificirati kao vlasnika korisničkog računa koji je sudjelovao u nagradnoj igri Priređivač može tražiti da korisnik potvrdi podatke i identificira se slanjem potvrde podataka s e-mail adrese koja je na korisničkom računu.

Priređivač će dobitnika nazvati s broja telefona korisničke podrške 01 6500 953.

Dobitniku nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika o kojoj je dobitnik obavijestio Priređivača telefonskim putem, na trošak Priređivača, putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu te priloženi Sporazum o preuzimanju nagrade kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Priređivača ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu o kojoj je dobitnik prethodno telefonskim putem obavijestio Priređivača, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ukoliko se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovno dobitniku na adresu o kojoj je isti obavijestio Priređivača, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja dobitnika (specijalna punomoć dobitnika ovjerena od javnog bilježnika).

Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A, obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 , 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.


ČLANAK 14.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri te može otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će sudionici nagradne igre biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača https://www.njuskalo.hr/


ČLANAK 15.

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade: Njuškalo d.o.o. (priređivač)

Kontakt službenika za zaštitu podataka: zop@njuskalo.hr

Sudionicima u nagradnoj igri, koji potvrdom o sudjelovanju sudjeluju u nagradnoj igri, obrađivati će se osobni podaci u svrhu provedbe nagradne igre, a temeljem pravne osnove sadržane u članku 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe o zaštiti podatka, odnosno obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka. Voditelj obrade podatke obrađuje kako slijedi za:

  • Provjeru zadovoljava li sudionik uvjete da sudjeluje u nagradnoj igri i je li zaključio kupovinu putem Payprotecta podatke: : ID korisnika, podatak o završenoj kupovini putem PayProtect usluge, informacija o danoj suglasnosti.
  • Kontaktiranje i identifikaciju Dobitnika nagrade u slučaju da je osvojio nagradu: ime i prezime, broj telefona i adresa koju je upisao za dostavu
  • Isporuku nagrade (dostava): ime i prezime, broj telefona i adresa koju je Dobitnik potvrdio ili dao kod informiranja da je dobio nagradu.

Samo u svrhu dostave nagrade podaci će se prenijeti dostavnoj službi nakon potvrde podataka putem telefonskog poziva s broja 01 6500 953. Priređivač će ga prilikom poziva informirati koju dostavnu službu će koristiti za dostavu.

Osobni podaci dobtinika nagrada biti će javno objavljeni na našoj internet stranici www.njuskalo.hr u roku osam dana od izvlačenja nagrada.

Također, osobne podatke dobitnika (ime, prezime, adresa stanovanja i OIB) dostavit ćemo Ministarstvu financija u roku osam dana od preuzimanja nagrade za potrebe izvršenja zakonske obveze informiranja Ministarstva o dobtinicima nagrada.

Nakon završene nagradne igre i isporuke nagrada Voditelj obrade će čuvati podatke 60 dana.

Voditelj obrade primjereno će zaštiti osobne podatke u obradi i pohrani od neovlaštenog pristupa, brisanja ili druge zloupotrebe.

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Voditelja obrade u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Za sve dodatne informacije, zahtjeve ili prigovore vezano uz obradu osobnih podataka ispitanik se može obratiti Voditelju obrade na kontakt Službenika za zaštitu podataka.

Suglasnost Ministarstva financija

Trebaš pomoć?