Pravila za predaju oglasa

Politika naše tvrtke kreirana je na način koji omogućuje sigurno i pošteno okruženje za svakoga tko koristi Njuškalo – bilo to zbog prodaje ili zbog kupovine.

Poznavanje onog što je na Njuškalu dopušteno, a što nije, može pomoći pri izbjegavanju kršenja pravila i omogućiti da uvijek imaš samo pozitivna iskustva na Njuškalu.

ŽIVOTINJE

PSI

Zabranjeno je prodavati životinje koje su još ovisne o majci ili koje se ne mogu samostalno hraniti te bolesne ili ozlijeđene životinje. Pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva prodavač mora osigurati, a oglašivač mora objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa. (čl. 74, stavak 3.)

Zakon o zaštiti životinja

OPASNI PSI

Psi iz kontroliranog uzgoja pasmina terijera tipa bull - stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer moraju posjedovati rodovnicu izdanu od Hrvatskog kinološkog saveza i biti upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu ili posjedovati rodovnicu izdanu od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (F.C.I) (Članak 8, stavak 3)

Opasnim psom smatra se:

  a. bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:
  • ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,
  • ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,
  • uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom

  b. pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika (pit bull terijer) i njegovi križanci.

Pit bull nije pasmina koju priznaje HKS stoga niti ne može imati rodovnicu.

Pravilnik o opasnim psima

ZAŠTIĆENE VRSTE

Sve životinje označene kao strogo zaštićena vrsta u Prilogu 1. Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama zabranjeno je držati, prevoziti, prodavati, razmjenjivati te nuditi na prodaju ili razmjenu živih ili mrtvih jedinki iz prirode - osima ako ishođeno dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Odstupanja ili uzgoj strogo zaštićenih vrsta potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama

ALKOHOL

Sva alkoholna pića trošarinski su proizvod te kao takvi moraju biti označeni markicom (preko čepa na boci) te posjedovati odobrenje sukladno Zakonu o trošarinama. Alkoholna pića iz privatnih kolekcija te ona koja su već puštena u potrošnju u drugoj državi također se smatraju trošarinskim proizvodom, a zabranjeno je stavljanje u promet, kupnja i prodaja proizvoda na koje nije obračunata i plaćena trošarina.

Mošt, vino ili drugi proizvodi od grožđa i vina te voćnih vina u prometu moraju biti označeni sukladno Zakonu o vinu i propisima donesenim na temelju njega, što kontroliraju Vinarski inspektori.

Objavljivanje prodaje alkohola i alkoholnih pića protivno je odredbama članka 64. stavak 1. Zakona o trošarinama. Oglašavanje svih alkoholnih pića nije dozvoljeno na Njuškalu.

Zakon o trošarinama

Zakonu o vinu

DUHAN I DUHANSKI PROIZVODI

Oglašavanje i promidžba jest svaki oblik komercijalne komunikacije, uključujući usluge informacijskog društva. Sponzoriranje i promoviranje jest svaki oblik doprinosa pravne ili fizičke osobe događaju, aktivnosti ili pojedincu s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda te pušenja ili uporabe duhana.

Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje duhanskih i srodnih proizvoda (e-cigareta, tekućina). Oglašavanje i promidžba proizvoda koji se ne smatraju duhanskim i srodnim proizvodom, a koji svojim oblikom, nazivom ili namjenom neposredno potiču potrošnju tih proizvoda te svako drugo oglašavanje koje oblikom, nazivom ili namjenom potiče potrošnju takvih proizvoda.

Oglašavanje duhanskih i srodnih proizvoda nije dozvoljeno na Njuškalu.

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

LIJEKOVI

Fizičke i pravne osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj mogu putem interneta nuditi za prodaju na daljinu, sukladno posebnom propisu, lijekove koji se izdaju bez recepta.

S obzirom na način izdavanja lijekovi se razvrstavaju na:

 • lijekove koji se izdaju na recept,
 • lijekove koji se izdaju bez recepta.

S obzirom na mjesto izdavanja lijekovi se razvrstavaju u sljedeće skupine:

 • lijekovi koji se izdaju na recept u ljekarni,
 • lijekovi koji se izdaju bez recepta u ljekarni
 • lijekovi koji se izdaju bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Dodatak prehrani:

 • prehrambeni proizvod
 • ne služi liječenju već samo pomaže u održavanju zdravlja
 • registar dodataka prehrani nije javno dostupan
 • dozvoljeno je oglašavati

Nije dozvoljeno oglašavati lijekove na Njuškalu, već samo dodatke prehrani.

Zakon o lijekovima

PESTICIDI I HERBICIDI

Za prodaju pesticida i herbicida potrebno je imati dozvolu Ministarstva poljoprivrede. Kako nismo u mogućnosti provjeravati koji korisnik zaista ima dozvolu, na Njuškalu nije dozvoljeno oglašavanje pesticida i herbicida.

Zakon o održivoj uporabi pesticida

UREĐAJI ZA NADZOR

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama zabranjeno je slušanje, prisluškivanje, pohranjivanje te svaki oblik presretanja ili nadzora elektroničkih i pripadajućih prometnih podataka.

UREĐAJI ZA OMETANJE RADARA

Ne postoji zakon, uredba ili propis koji određuju da se uređaji kojima je cilj ometanje/otkrivanje uređaja koje koriste osobe ovlaštene za nadzor prometa ne smiju oglašavati, ili čak prodavati, već samo da se ne smiju ugrađivati. Oglašavanje svih takvih proizvoda je dopušteno.

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Brojevi s posebnom naplatom (060)

Usluga mora biti detaljno opisana te mora sadržavati cijenu i način naplate usluge tako da je opis usluge čitljiv i lako razumljiv korisniku. Potrebno je jasno naznačiti naplaćuje li se korištenje usluge s posebnom tarifom po pozivu, po duljini trajanja razgovora ili po količini prometa.

Mora biti jasno vidljivo:

 • cijena (uključen PDV; navesti ako je različita za pristup iz pokretne odnosno nepokretne elektroničke komunikacijske mreže)
 • ime operatera usluga s posebnom tarifom
 • kontakt telefonski broj (nije iz kategorije brojeva s posebnom tarifom)
 • cijena i način naplate usluge kao i telefonski broj, kratki kod ili adresa usluge moraju se nalaziti jedan do drugog ili jedan ispod drugog i biti napisani na isti način (font, veličina, boja, oblik, smjer itd.) na istoj boji podloge

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

POVREDA PRAVA NA ŽIG

Sukladno čl. 21 Zakona o elektroničkoj trgovini, dužni smo reagirati u trenutku kada nam budu dostavljeni dokazi da je riječ o kršenju zakona. Dostavljeni dokaz se smatra službeni ovjereni dopis ovlaštenog odvjetničkog društva odnosno pravnog zastupnika pojedinog branda. Takav dopis mora biti napisan na hrvatskom jeziku, mora biti ovjeren od strane zakonskog zastupnika te mora specificirati za svaki oglas točan razlog zbog kojeg se traži njegovo uklanjanje.

Zakon o žigu u članku 7 daje pravo nositelju žiga zabraniti njegovo korištenje u oglašavanju. U smislu stavka 2 ovog članka nositelj žig može zabraniti i sljedeće:

 • isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima,
 • nuđenje proizvoda, ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom,
 • uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom,
 • uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju

Uredba EU parlamenta i Vijeća o žigu EU

Zakon o žigu

Zakon o trgovini

Kazneni zakon

IDEOLOŠKA OBILJEŽJA

Prema članku 325. Kaznenog zakona zabranjeno je javno poticanje na nasilje i mržnju: Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Dozvoljeno je objaviti oglase ako se u njemu oglašavaju predmete koji ima povijesnu ili umjetničku vrijednost, ili ima sadržaj koji govori o određenim režimima. To se odnosi na sve oglase za poštanske marke, kovanice, medalje, značke, zastave, odore, kape, knjige, dokumente, stare postere i slično, koji imaju nacistička, fašistička i obilježja drugih totalitarnih režima.

Nije dozvoljeno objaviti oglase koji sadrže predmete koji nemaju povijesnu vrijednost. To se odnosi na, primjerice, majicu sa svastikom i drugim obilježjima totalitarnih režima, licima osoba koje su povezane s totalitarnim režimima, povicima totalitarnih režima i slično.

Kazneni zakon

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

Zakon o suzbijanju diskriminacije

PIROTEHNIKA

Pravne osobe i obrti mogu prodavati oružje, streljivo i dijelove streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) na malo u prodavaonicama oružja i streljiva, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, P1 i T1, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, u prodavaonicama pirotehničkih sredstava za koje posjeduju odobrenje Ministarstva. Osobe koje obavljaju prodaju u navedenim prodavaonicama moraju biti stručno osposobljene i zdravstveno sposobne.

Pirotehnička sredstva mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja i to u samo specijaliziranim trgovinama, a smije ih se koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja te njihova prodaja na Njuškalu nije dozvoljena.

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

PREKURSORI EKSPLOZIVA

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006

OBVEZE INTERNETSKOG TRŽIŠTA

Članak 6.

(1) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja budu obaviješteni o svojim obvezama iz Uredbe (EU) 2019/1148..

(2) Internetsko tržište mora imati opciju prijave sumnjivih transakcija kako bi korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga mogli postupiti u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/1148..

OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA

Popis tvari koje se ne stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih pojedinačni korisnici uvode, posjeduju ili upotrebljavaju kao takve ili u smjesama ili tvarima koje sadržavaju te tvari, osim ako je njihova koncentracija jednaka ili niža od graničnih vrijednosti utvrđenih u stupcu 2., i u vezi s kojima se sumnjive transakcije te znatni nestanci i krađe trebaju prijaviti u roku od 24 sata, dostupan je u Uredbi: Uredba (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006

PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI

Popis tvari kao takvih ili u smjesama ili u tvarima za koje se sumnjive transakcije te znatni nestanci i krađe trebaju prijaviti u roku od 24 sata, također je dostupan u Uredbi: Uredba (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Uredba (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Ako prekršiš pravila, tvoj oglas će biti uklonjen s naših stranica, stoga te molimo, odvoji nešto vremena i pročitaj Njuškalova pravila koja se nalaze ovdje.


Povezani sadržaj
Kako istaknuti oglas?
Načini plaćanja

Trebaš pomoć?