Ovaj oglas je neaktivan.

Pronjuškaj slične oglase.

  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.
  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.
  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.
  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.
  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.
  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.
  • NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.

NOVO! NATJEČAJ za električne ograde - 50.000 kn - do 21.12.2021.

Cijena
1 kn ~ 1 €
Šifra oglasa: 36051182

Osnovne informacije

Lokacija
Osječko-baranjska, Đakovo, Đakovo

Opis oglasa

Što možete dobiti u Vitalisu?

• PONUDE
• KONZULTACIJE
• BESPLATNE SAVJETE
• SVA OPREMA ZA OGRADU NA JEDNOM MJESTU
• NAJNIŽE CIJENE I NAJVEĆI IZBOR OPREME
• NAŠE DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

VIJEST:

(Izvor: Akroklub hr )

Natječaj je rasposan 10.studenog i traje do 20.12 2021.godine.

Raspisan je natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za sprječavanje štete od divljači u lovištima, obavijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za ovu godinu iznosi 2.000.000 kuna. "Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000 kuna", stoji u priopćenju.


[ U Vitalisu možete nabaviti svu opremu za električni pastir na jednom mjestu! ]
Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža), a prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici i fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija.

Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od dana kupnje.

Što možete dobiti u Vitalisu?

• PONUDE
• KONZULTACIJE
• BESPLATNE SAVJETE
• SVA OPREMA ZA OGRADU NA JEDNOM MJESTU
• NAJNIŽE CIJENE I NAJVEĆI IZBOR OPREME
• NAŠE DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

IZOLATOR za drvo: 0.75kn
ŽICA: od 115,00 kn za 500m
PASTIR: od 460,00 kn pa na dalje
(Snažniji pastiri od 4.5J pa na više predlažemo za divljač)
KOMPLET set solarni pastir 3500,00 kn

I još puno toga! Pogledajte naše druge OGLASE!
SLUŽBENI TEKST:

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Na temelju Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje provođenja mjera za sprječavanje šteta od divljači u 2021. godini (KLASA: 323-05/21-01/4, URBROJ: 525-11/0566-21-2 od 21. listopada 2021.godine), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
NATJEČAJ
za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2021. godini
1. PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za sprječavanje štete od divljači.
2. CILJ NATJEČAJA
Sprječavanje šteta od divljači u lovištima na području Republike Hrvatske.
3. IZNOS SREDSTAVA
Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 2.000.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za sprječavanje štete od divljači.
4. KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I DOBIVANJE SREDSTAVA
4.1. Korisnici sredstava i uvjeti
Prihvatljivi prijavitelj je:
A) pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova - lovoovlaštenik
B) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija (u daljnjem tekstu: poljoprivrednik)
protiv koje se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21).
Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave.
Prijavitelj lovoovlaštenik mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija.

Ograde moraju biti postavljene i služiti svrsi za koju su namijenjene najmanje pet godina od dana kupnje.
Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
4.2. Isključenje prijavitelja:
Prijava će se odbiti, a prijavitelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava u kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini u slučaju da se u razdoblju od podnošenja prijave pa do isteka pet godina od konačne isplate sredstava utvrdi:
a) dostavljanje lažnih podataka pri dostavi prijave
b) sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.
4.3. Uvjeti prihvatljivosti:
Uvjeti za dobivanje sredstava su ispunjene obveze prema davatelju prava lova, uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te sudjelovanje prijavitelja u ukupnom iznosu vrijednosti programa s najmanje 10% sredstava.
4.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova:
1.) Uvjeti prihvatljivosti troškova su:
a) kupljena i postavljena zaštitna sredstva - električna ograda (pastir) i/ili žičana ograda (mreža) b) nepostojanje dvostrukog financiranja.
2.) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
5. BROJ PRIJAVA PO PRIJAVITELJU
Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve dokumente navedene u točki 6. podtočki 2. Natječaja.
6. NAČIN PRIJAVE
1.) Prijava se podnos isključivo ispunjavanjem i dostavljanjem Obrasca za prijavu i drugih propisanih Obrazaca s prilozima
Prijava i sva dokumentacija koja se odnosi na prijavu dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Račun ili kupoprodajni ugovor iz 2021. godine može biti izražen u hrvatskim kunama i/ili inozemnim valutama sa navedenom konverzijom u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze.
2.) Obvezna natječajna dokumentacija:
- Ispunjen, ovjeren i potpisan ispis Obrasca za prijavu (izvornik)
- Ispunjen, ovjeren i potpisan ispis Obrasca proračuna (izvornik)
- Ispunjen, ovjeren i potpisan ispis Obrasca izjave o nekažnjavanju (izvornik)
- Ispunjen, ovjeren i potpisan ispis Obrasca izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)
- Ispunjen, ovjeren i potpisan ispis Obrasca izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)
2

- Ispunjen, ovjeren i potpisan ispis Obrasca izjave da je zaštitno sredstvo - električna ograda (pastir) i/ili žičana ograda (mreža) postavljeno i služi svrsi za koju je namijenjeno te da će ostati u vlasništvu prijavitelja najmanje pet godina od dana kupnje (izvornik)
- Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija od 15 dana od dana podnošenja prijave
- Račun ili kupoprodajni ugovor iz 2021. godine za kupljeno zaštitno sredstvo - električnu ogradu -pastira i/ili žičanu ogradu – mrežu (preslika) izražen u hrvatskim kunama i/ili inozemnim valutama s navedenom konverzijom u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze.
3.) Natječajna dokumentacija uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima popunjenih stranica (oznaka sadrži ukupan broj popunjenih stranica u prijavi kroz redni broj popunjene stranice), dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
„Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava
za sprječavanje štete od divljači u 2021. godini - ne otvarati“ Planinska 2a, 10000 Zagreb
6. NATJEČAJ JE OTVOREN do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 20. prosinca 2021. godine.
7. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
- Prijava koja ne udovoljava administrativno – formalnim uvjetima natječaja (zakašnjela prijava, prijava koja ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijava podnesena na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovoga natječaja) neće se razmatrati, o čemu će prijavitelj biti posebno obaviješten.
- Pregled prijava provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja za sufinanciranje o čemu se sastavlja zapisnik.
- Lista za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na redoslijed zaprimljenih valjanih prijava.
- Na temelju prijedloga Povjerenstva, ministrica poljoprivrede donijet će odluku o dodjeli
sredstava.
- Nakon donošenja odluke o dodijeli sredstava, Ministarstvo poljoprivrede i odabrani prijavitelj sklopit će ugovor o sufinanciranju u pisanom obliku kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
- Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
- Ministarstvo poljoprivrede pridržava pravo ne odabrati niti jednu prijavu na natječaj ili poništiti natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijavitelju glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja ili provedbi mjera za sprječavanje šteta od divljači.
8. INFORMACIJE: Za sve informacije uz pripremu i podnošenje prijave na Natječaj, prijavitelj se može obratiti na adresu e-pošte: lovstvo@mps.hr.
3

9. POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA
Prigovor na postupak Natječaja može se izjaviti Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja. Ministarstvo poljoprivrede će u roku osam dana od dana primitka prigovora, isti prigovor razmotriti i odlučiti o tome prihvaća li prigovor ili ne.
KLASA: 323-05/21-01/4 URBROJ: 525-11/0569-21-3 Zagreb, 10. studenog 2021.
*P/8691799*
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
4

Karta

Oglas objavljen
17.01.2022. u 14:46
Do isteka još
oglas istekao
Oglas prikazan
667 puta